Lineær algebra


Litteratur

 • [Geil] Olav Geil, "Elementary Linear Algebra". Pearson, 2015. ISBN: 978-1-78448-372-2

Supplerende litteratur

MATLAB

Brugen af Matlab indgår som en integreret del af de fire kursusgange uden forelæsning samt i et vist omfang også i øvrige kursusgange. Studerende kan frit downloade Matlab via IKT linket på http://www.tnb.aau.dk/. Find yderligere information i MATLAB-centret (bl.a. en video, der viser hvordan MATLAB installeres).

Eksamen

Kurset evalueres ved en fire timers skriftlig eksamen uden brug af elektroniske hjælpemidler. Du må medbringe alle former for noter og bøger.

Kursusplan

Nedenfor ses forslag til opgaver til de ordinære kursusgange. I det omfang jeres underviser udarbejder spisesedler, da er det dem, I skal følge. Bemærk, at de fire selvstudiegange afholdes sideløbende med de 18 ordinære kursusgange.

Brugsanvisning til opgaverne:

 • Opgaverne er struktureret efter indhold.
 • Regn først de opgaver, der er markeret med fed,i den rækkefølge, de står. Gå så tilbage og regn deresterende.
 • Generelt har hver enkelt studerende ansvar for at få nok rutine. For nogle kræver det mange opgaver, for andre få.
 • Færdigheder fra en kursusgang indgår ofte som en del af færdigheder næste kursusgang. Så det er meget vigtigt, at der hurtigt opnås rutine, så man ikke 7.gang skal bruge tid på at øve sig i det, der hører til første gang.
 • Forståelsesopgaver er vigtige. Forståelse testes i øvrigt til eksamen med multiple choice-opgaver, som typisk omfatter omkring 30% af de mulige point.

1. kursusgang

Forelæsning: Introduktion til vektorer og matricer: 1.1, 6.1 p. 361-366, dog læses på s. 364 - 365 kun sætningerne. 1.2 til p.19 nederst.

Pencasts: Matrix-vektorprodukt, Linearkombinationer

Opgaver:

 • Afsnit 1.1
  • Addition og multiplikation med en skalar. opg. 1,3,7.
  • Transponering opg. 5,11,9.
  • Kan to givne matricer adderes: 19, 21,
  • Test din forståelse af matricer og vektorer: Sandt/Falsk 37-39, 41,42, 44-56.
 • Afsnit 6.1
  • Beregn norm af og afstand mellem vektorer 1, 7.
  • Er to vektorer ortogonale: 9, 15
 • Afsnit 1.2
  • Matrixvektorprodukt: 1,3,5, 7 9,11,15. Vink: Pencast.
  • Linearkombinationer: Skriv en vektor som en linearkombination af en mængde af vektorer: 29, 33, 31, 35, 39
  • Test din forståelse af linearkombinationer. 45-51.
 • Afsnit 1.1
  • Symmetriske matricer 71, 72, 75.
  • Bestem søjler og rækker i en matrix 29, 31
  • Skævsymmetriske matricer 79, 80, 81

2. kursusgang

Forelæsning: Matrixvektorprodukt og lineære ligningssystemer: 1.2 fra p. 19, 1.3

Pencasts: Matrix-vektorprodukt

Opgaver:

 • Afsnit 1.2.
  • Opskriv 2 × 2 rotationsmatricer. 17, 19
  • Test din forståelse af matrix-vektorproduktet. 51-64
 • Afsnit 1.3.
  • Opstil koefficientmatricen og den udvidede matrix for et ligningssystem: 1,3,5.
  • Rækkeoperationer: 7,9,11.
  • Afgør, om en vektor er løsning til et ligningssystem. 23, 25.
  • Afgør, om et ligningssystem er konsistent udfra den reducerede echelonform. Find i så fald den generelle løsning. 39, 43, 41.
  • Som ovenfor, men skriv desuden den generelle løsning på vektorform. 47, 49.
  • Test din forståelse af Lineære ligningssystemer og tilhørende matricer. 57-76

3. kursusgang

Forelæsning: Gauss-elimination. Span. 1.4 og 1.6

Pencasts: Rækkeoperationer del 1/2 og del 2/2, Reduceret matrix og ligningssystemets løsning

Opgaver:

 • Afsnit 1.4:
  • Bestem, om et lineært ligningssystem er konsistent. Find i så fald den generelle løsning. 1,5,9,3,7,11
  • Bestem rang og nullitet for en matrix. 37, 35.
  • Test din forståelse af Gauss-elimination: 53-72.
 • Afsnit 1.6.
  • Er vi Span( S)?. 1,3,7
  • Er v i Span(S)? En koordinat i v er ubekendt. 17, 19
  • Er Ax = b konsistent for alle b? 31,33.
  • Test din forståelse af span. 45-64.
  • Om sammenhængen mellem Span(S) og span af linearkombinationer af S. 71, 72.
  • Konsekvenser for rækkeoperationer: 77, 78.
 • Afsnit 1.4:
  • Ligningssystemer, hvor en koefficient er en ubekendt, r. Bestem for hvilke r, systemet er inkonsistent. 17, 19,21

4. kursusgang

Forelæsning: Lineær uafhængighed: 1.7

Pencasts: Lineær afhængighed: del 1/2 og del 2/2, Lineær uafhængighed

Opgaver:

 • Afsnit 1.7.
  • Bestem, om en mængde vektorer er lineært afhængige. 1,5,7,9,11
  • Find en lille delmængde af S, med samme span som S.13, 15.
  • Bestem om en mængde af vektorer er lineært uafhængig. 23,25,27
  • Test din forståelse af lineær (u)afhængighed 63-82.
  • En mængde af vektorer, hvor en vektor indeholder en ubekendt r. Bestem for hvilke r, om nogen, mængden er lineært afhængig. 41.
 • Regn gamle opgaver fra kursusgang 1-3

5. kursusgang

Forelæsning: Lineære afbildninger og matrixrepræsentationer. 2.7. 2.8 til s. 185 midt. (Generelt om funktioner.(Injektive, surjektive og bijektive), se Appendix B)

Pencasts: Lineære afbildninger og matricer

Opgaver:

 • Afsnit 2.7.
  • T : X Y er induceret af en matrix. Find X og Y . 1, 3
  • Find billedet af en vektor ved den lineære transformation induceret af en matrix. 7, 11
  • Udfra forskriften for T bestemmes n og m, så T : n m. 21 23
  • Bestem standardmatricen for en lineær afbildning. 25, 27, 29,31, 33
  • Test din forståelse af lineære afbildninger og matrixrepræsentation. 35-54.
 • Afsnit 2.8.
  • Bestem en udspændende mængde for billedmængden. 1,3
  • Afgør om følgende funktioner er surjektive (onto), injektive (one-to-one), bijektive.
   • f : , f(x) = x2 + 1
   • g : , g(x) = x3 + 1
   • h : Mængden af danske statsborgere h(x) er CPR-nummeret for x.
   • 61, 65.
  • Afgør ved at finde en udspændende mængde for nulrummet, hvorvidt en afbildning er injektiv. 13, 15, 17
  • Afgør ved at finde standardmatricen, hvorvidt en given lineær afbildning er injektiv. 25, 29, surjektiv. 33, 35.
  • Test din forståelse af afsnit 2.8 (til side 185). 41-55.
 • Afsnit 2.7.
  • Hvis T er lineær og vi kender T(v), hvad er så T(cv). 57
  • Afgør, om T : n m er lineær. 77, 73, 79

6. kursusgang

Forelæsning: Multiplikation af matricer, sammensætning af lineære afbildninger. 2.1 og 2.8 p.185 midt, til 187

Pencasts: Produkt af matricer del 1/2 og del 2/2

Opgaver:

 • Afsnit 2.1.
  • Bestem, om produktet af to matricer er defineret og find størrelsen, m × n, af produktet. 1,3
  • Udregn matrixprodukter. 5, 9, 11, 7.
  • Udregn en bestemt indgang i produktmatricen. 25
  • Test din forståelse af produkt af matricer. 33-50.
 • Afsnit 2.8.
  • Bestem en forskrift for den sammensatte afbildning U T udfra U og T. 69.
  • Bestem standardmatricerne for T, U og U T. 70, 71,72.
  • Test din forståelse af afsnit 2.8 - om sammensatte afbildninger og deres matricer. 56-58.
 • MatLab: Afsnit 2.1 opg. 53

7. kursusgang

Forelæsning: Inverterbare matricer og invertible lineære transformationer.2.3, 2.4 og 2.8 p.187-188

Pencasts: Regulære matricer, Elementære matricer og rækkeoperationer, Inverse matricer ved Gausselimination

Opgaver:

 • Afsnit 2.3.
  • Bestem, om B = A1. 1,3
  • Givet A1 og B1. Udregn den inverse af kombinationer af A og B. 9, 11.
  • Find den inverse for elementære matricer. 17, 19.
  • Givet A, B, find elementære matricer, så EA = B. 25, 29.
 • Afsnit 2.4. Givet en matrix. Er den invertibel? Find i så fald den inverse. 1, 3, 5, 9, 13
 • Afsnit 2.8 Sammenhængen mellem invertible matricer og invertible lineære afbildninger. 59,60.
 • Afsnit 2.4.
  • Rækkereduktionsalgoritmen til beregning af A1B. 19
  • Test din forståelse 35-54.
  • Løs et lineært ligningssystem ved invertering af koefficientmatricen. 57.
  • Rækkereduktion til at bestemme reduceret echelonform R af A og samtidig P, så PR = A. 27.
 • Afsnit 2.3
  • Søjlekorrespondenceprincippet. 67.
  • Skriv en søjle som linearkombination af pivotsøjlerne. 75.
 • MatLab. Afsnit 2.8. Bestem standardmatricen for en lineær afbildning. Beregn den inverse matrix (MatLab). Find en forskrift (“rule”) for den inverse afbildning. 100

8. kursusgang

Forelæsning: Determinanter. 3.1 og 3.2 til p. 217 l.9.

Pencasts: Determinanter. 2x2 og 3x3, Determinanter og rækkeoperationer, Søjlerum og rækkerum, Nulrum for en matrix

Opgaver:

 • Afsnit 3.1
  • Determinant af en 2 × 2 matrix. 1, 3, 7. Beregn også den inverse ved at bruge formlen side 200.
  • Determinant af en 3 × 3 matrix ved kofaktormetoden. 13, 15
  • Beregn determinanter - frit valg af metode. 21, 23.
  • Determinant af 2 × 2 matrix og areal. 29
  • Determinant og invertibilitet. 37.
  • Test din forståelse af determinanter og kofaktorer. 45-64
 • Afsnit 3.2
  • Beregn determinanter- udvikling efter en given søjle, 1, 5
  • Beregn determinanter ved brug af rækkeoperationer. 13, 15, 21, 23
  • Test din forståelse af determinanters egenskaber. 39-58.
 • Afsnit 3.1 Vis formlen det(AB) = det(A)det(B) for 2 × 2 matricer. 71
 • Afsnit 3.2 Vis formlen det(B1AB) = det(A) for n × n matricer A og B, hvor B er invertibel. 71

9. kursusgang

Forelæsning: Underrum, basis for underrum. 4.1 og 4.2 til p.245, mid.

Pencasts: Basis for et underrum

Opgaver:

 • Afsnit 4.1
  • Find en udspændende mængde for et underrum. 1, 5, 9.
  • Er en vektor i nulrummet for en given matrix. 11, 15
  • Er en given vektor i søjlerummet for en given matrix. 19,21
  • Find en udspændende mængde for nulrummet af en matrix. 27, 29
  • Test din forståelse af underrum, nulrum, søjlerum. 43-62.
  • Vis, at en mængde ikke er et underrum. 81
  • Vis, at en mængde er et underrum. 89
  • Nulrum for en lineær afbildning er et underrum. 96.
 • Afsnit 4.2.
  • Find en basis for nulrum og søjlerum for en matrix. 1, 3, 5.
  • Find en basis for billedrummet og nulrummet for en lineær transformation 9,
 • Afsnit 4.1 Find en udspændende mængde for søjlerummet for en matrix. Med et foreskrevet antal elementer. 67, 69 .

10. kursusgang

Forelæsning: Dimension, Rang og nullitet. Resten af 4.2, 4.3

Pencasts: Basis og dimension af nulrum, søjlerum, rækkerum

Opgaver:

 • Afsnit 4.2
  • Find en basis for billedrummet og nulrummet for en lineær transformation. 9, 11, 13 15
  • Find en basis for et underrum 17, 19, 23
  • Test din forståelse af Basis og dimension. 33-52.
 • Afsnit 4.3.
  • Bestem dimension af søjlerum, nulrum og rækkerum for en matrix A samt nulrum for AT .
   • Når A er på reduceret echelonform. 1, 3.
   • Generelt. 7.
  • Bestem dimensionen af et underrum. 15
  • Find en basis for rækkerum. 17, 19.
  • Test din forståelse af dimension af underrum hørende til matricer. 41-60.
  • Vis, at en given mængde er en basis for et givet underrum. 61, 63.
 • Afsnit 4.2
  • Forklar, hvorfor en given mængde ikke udspænder. (Vink: opg. 44), 55
  • Forklar, hvorfor en given mængde ikke er lineært uafhængig.(Vink: Opg.46) 57.

11. kursusgang

Forelæsning: Koordinatsystemer. 4.4

Opgaver:

 • Afsnit 4.4.
  • Find v udfra [v] og . 1, 7
  • Når v er givet som en linearkombination af elementer i en basis , hvad er så [v]? 13
  • Find [v] udfra og v. 15, 17, 19
  • Skriv en vektor som en linearkombination af en mængde vektorer. 25, 27
  • Test din forståelse af koordinatsystemer. 31-50
  • Hvad er sammenhængen mellem matricen [[e1][e2]] og matricen, hvis søjler er vektorerne i . 51, 53
  • En basis for planen er givet ved rotation af standardbasen. Hvad er sammenhængen mellem v og [v]. 55, 67, 75
  • Ligning for keglesnit før og efter basisskift. 79
  • Hvad betyder det, at der findes en vektor v, så [v]A = [v]B? 99.

12. kursusgang

Forelæsning: Lineære transformationer og koordinatsystemer. 4.5

Opgaver:

 • Afsnit 4.5
  • Bestem matricen for T mht. . 1,3,7
  • Bestem standardmatricen for T udfra [T] og . 11, 15
  • Test din forståelse af matrixrepræsentationer af lineære operatorer 20-23, 25-38
  • Bestem [T], standardmatricen for T og en forskrift for T udfra T(bi) for alle b . 47, 49, 51
  • Find [T] udfra T(bi) som linearkombination af . Find så T(w), hvor w er en linearkombination af . 39, 55 43,59

13. kursusgang

Forelæsning: Egenvektorer og og egenværdier. 5.1 og 5.2 til p. 307

Opgaver:

 • Afsnit 5.1
  • Vis, en vektor er en egenvektor. 3, 7
  • Vis, en skalar er en egenværdi. 13, 21
  • Test din forståelse af egenværdier og egenvektorer. 41-56, 57-60
 • Afsnit 5.2
  • Find egenværdier og en basis for de tilhørende egenrum
   • For en matrix - givet dens karakteristiske polynomium 1, 3,11
   • For en matrix. 15, 19
   • For lineær operator -givet dens karakteristiske polynomium. 31
   • For en lineær operator. 37
  • Har en 2 × 2 matrix nogen (reelle) egenværdier? 41
  • Test din forståelse af det karakteristiske polynomium, multipliciteter af egenværdier. 53-59, 61,63-65, 69-72.
  • Sammenhængen mellem egenrum for B og cB 81.
  • Sammenhæng mellem egenværdier (og egenvektorer?) for B og BT 83.

14. kursusgang

Forelæsning: Diagonalisering. 5.3

Opgaver:

 • Afsnit 5.3
  • Givet en matrix A og dens karakteristiske polynomium. Find P og en diagonalmatrix D, så A = PDP1 eller forklar, hvorfor A ikke er diagonaliserbar. 1, 3, 5,7,9
  • Som ovenfor, men det karakteristiske polynomium er ikke givet. 13, 15 17
  • Test din forståelse af diagonalisering af matricer. 29-37, 39-43, 45,46
  • Udfra egenværdier og deres multiplicitet afgøre, om A er diagonaliserbar. 49, 51
  • Udfra egenværdier og en basis for egenrummene udregnes Ak. 57, 59
  • En matrix og dens karakteristiske polynomium er givet. Der indgår en ubekendt. For hvilke værdier er matricen ikke diagonaliserbar. 63

15. kursusgang

Forelæsning: Ortogonalitet, Gram Schmidt, QR-faktorisering. 6.2

Pencasts: Gram Schmidt

Opgaver:

 • Afsnit 5.5 - Disse opgaver bygger på selvstudium 3
  • Find den generelle løsning til et system af differentialligninger. 45
  • Find i opgave 45 den løsning, der opfylder y1(0) = 1 og y2(0) = 4. (Facit: y1(t) = e3t + 2e4t. y2(t) = 3e3t + e4t)
  • Test din viden om systemer af differentialligninger. 8-11
 • Afsnit 6.1 (genopfriskning)
  • Test din forståelse af skalarprodukt og ortogonalitet. 61-70, 73-80
 • Afsnit 6.2
  • Bestem, hvorvidt en mængde vektorer er ortogonal. 1, 3, 7
  • Brug Gram-Schmidt. 9,11,13, 15
  • QR-faktorisering. 25,27,29, 31
  • Løs ligningssystemer ved QR-faktorisering. 33, 35, 37,39. OBS: Vis, at de fundne løsninger til Rx = QT b også løser Ax = b.
  • Test din forståelse af Gram-Schmidt og QR-faktorisering. 41-52

16. kursusgang

Forelæsning: Ortogonale projektioner. 6.3

Pencasts: Projektionsmatricer

Opgaver:

 • Afsnit 6.1 (genopfriskning) Projektion på en linje. 43, 45
 • Afsnit 6.3
  • Find en basis for det ortogonale komplement. 1, 3, 5
  • Skriv en vektor u som en sum u = w + z, hvor w W and z W. 9,11
  • Som ovenfor. Desuden: Find matricen PW for ortogonal projektion på W, find afstand til W. 17,19,21 Vink til 21: Pas på, søjlerne i A er ikke lineært uafhængige.
  • Tjek din forståelse af ortogonal projektion og ortogonalt komplement. 33-56.
  • Hvad er det ortogonale komplement til det ortogonale komplement? 63
  • Hvad er (PW )2 og (PW )T . 67
  • Find PW udfra en ortonormal basis for W. 75

17. kursusgang

Forelæsning: Ortogonale matricer. Ortogonale afbildninger i planen 6.5 til s. 419.

Opgaver:

 • Afsnit 6.5
  • Genkend en ortogonal matrix. 1, 4, 5,3
  • Bestem, om en ortogonal 2 × 2 matrix er en spejling eller en rotation og find spejlingsakse eller rotationsvinkel. 9, 11
  • Ortogonale matricer og egenværdier. 49
  • Lad Qx og Qz være matricerne for rotation 90 om hhv. x-aksen og z-aksen. Qx = 10 0 0 0 1 0 1 0 Qz = 0 10 1 0 0 0 0 1

   Lad Q = QxQz være matricen for den sammensatte afbildning. Det er også en rotation. Find egenrummet hørende til egenværdien 1 og dermed rotationsaksen.(Facit: Span([1 11]T ))

 • Del II af Eksamenssættet fra 8.januar 2013

  Bemærk, at der er flere typer multiple choice opgaver.

18. kursusgang

Forelæsning: Stive flytninger. 6.5 p.419-421. Repetition - gennemgå eksempelvis et eksamenssæt i store træk.

Opgaver:

 • Afsnit 6.5
  • Bestem forskriften for stive flytninger. 61, 62, 64
 • Gamle eksamensopgaver

Selvstudiegange

Ved alle selvstudiegange skal I arbejde i jeres grupperum (der er ikke nogen forelæsning).

Selvstudium 1

Opgaven understøttes af screencast 1, 2 og 3, der kan findes i MATLAB-centret.

Litteratur: Appendix D

Selvstudium 2

Opgaven understøttes af screencast 4 og 5, der kan findes i MATLAB-centret.

Litteratur: Appendix D

Selvstudium 3

Tryk her for at downloade Matlab-kode, der henvises til i opgaven. Bemærk, at det er en zip-fil (bestående af 5 m-filer, der er blevet komprimeret). Filen skal altså pakkes ud efter download.

Opgaven understøttes af screencast 6, der kan findes i MATLAB-centret.

Litteratur: Appendix D

Selvstudium 4

I forbindelse med selvstudiet, skal følgende MATLAB-filer anvendes:

Opgaven understøttes af screencast 7, der kan findes i MATLAB-centret.

Litteratur: Appendix D


Warning: include(cas-dan.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /srv/web/first.math.aau.dk/http/content/2018f/linalg/index-dan.php on line 31

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'cas-dan.php' for inclusion (include_path='.:/srv/web/first.math.aau.dk/php-lib:/usr/share/php') in /srv/web/first.math.aau.dk/http/content/2018f/linalg/index-dan.php on line 31

Gamle eksamensopgaver

Bemærk: ny struktur i prøvens opbygning. Relevant fra og med foråret 2016.

Tidligere eksamensopgaver

Pensum

Litteratur:
 • [Geil] Olav Geil, "Elementary Linear Algebra". Pearson, 2015. ISBN: 978-1-78448-372-2:

Pensum ([Geil]):

 • Matrices Vectors and Systems of Linear Equations: Afsnit 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7
 • Matrices and Linear Transformations: Afsnit 2.1, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8
 • Determinants: Afsnit 3.1, 3.2 til side 217 l.9
 • Subspaces and their Properties: Afsnit 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
 • Eigenvalues, Eigenvectors and Diagonalization: Afsnit 5.1, 5.2 til side 307 nederst, 5.3
 • Orthogonality: Afsnit 6.1 til side 366, 6.2, 6.3, 6.5.
 • Appendix D
 • Selvstudiegangene 1-4

Matematik-cafe

Har du svært ved lineær algebra og/eller calculus på første studieår og er du opsat på at gøre noget ved det?

Så er Matematik-cafe lige noget for dig. Det kører med jævne mellemrum på alle tre campuser (tid og sted fremgår nedenfor). Det er et ekstra tilbud om matematikhjælp et par timer, hvor en hjælpelærer er klar til at forklare, hvordan du kommer videre i den opgave, du gik i stå med til sidste opgaveregning. Det kræver blot, at du tilmelder dig ved at sende en email til hjælpelæreren senest et døgn før den planlagte dato. Hvis hjælpelæreren ikke har modtaget nogen email på dette tidspunkt, aflyses Matematik-cafe uden varsel. Du kan altså kun regne med at få hjælp, hvis du har sendt en email rettidigt og fået svar på denne! I emailen bedes du kort beskrive, hvad du har brug for hjælp til (typisk en bestemt opgave), uden at det behøver være en lang mail.

Bemærk: Dette er et ekstra tilbud om matematik-hjælp ud over den almindelige studietid, så det er absolut ikke en gyldig undskyldning for ikke at deltage i andre kursusaktiviteter og projektarbejdet.

Tid og sted for matematik-cafeen opdateres snarest.

Aalborg (email: mfindi13@student.aau.dk)

Her kører matematik-cafeen generelt tirsdag eller torsdag eftermiddag.
De mulige datoer ved bekræftet email er (opdateres løbende):

 • Tirsdag 6/3-18 kl. 16:15-17:45 i Auditorium 2.
 • Torsdag 8/3-18 kl. 16:15-17:45 i Auditorium 2.
 • Tirsdag 13/3-18 kl. 16:15-17:45 i Auditorium 2.
 • Tirsdag 20/3-18 kl. 16:15-17:45 i Auditorium 2.
 • Torsdag 22/3-18 kl. 16:15-17:45 i Auditorium 2.
 • Tirsdag 27/3-18 kl. 16:15-17:45 i Auditorium 2.
 • Tirsdag 3/4-18 kl. 16:15-17:45 i Auditorium 2.
 • Torsdag 5/4-18 kl. 16:15-17:45 i Auditorium 2.
 • Tirsdag 10/4-18 kl. 16:15-17:45 i Auditorium 2.
 • Tirsdag 17/4-18 kl. 16:15-17:45 i Auditorium 2.
 • Torsdag 19/4-18 kl. 16:15-17:45 i Auditorium 2.
 • Tirsdag 24/4-18 kl. 16:15-17:45 i Auditorium 2.
 • Tirsdag 1/5-18 kl. 16:15-17:45 i Auditorium 2.
 • Torsdag 3/5-18 kl. 16:15-17:45 i Auditorium 2.
 • Tirsdag 8/5-18 kl. 16:15-17:45 i Auditorium 2.
 • Tirsdag 15/5-18 kl. 16:15-17:45 i Auditorium 2.
 • Torsdag 17/5-18 kl. 16:15-17:45 i Auditorium 2.
 • Tirsdag 22/5-18 kl. 16:15-17:45 i Auditorium 2.
 • Tirsdag 29/5-18 kl. 16:15-17:45 i Auditorium 2.
 • Torsdag 31/5-18 kl. 16:15-17:45 i Auditorium 2.

Esbjerg (email: baq@civil.aau.dk)

Her kører matematik-cafeen generelt onsdag eftermiddag.
De mulige datoer ved bekræftet email er (opdateres løbende):

 • Onsdag 14/3-18 kl. 16:15-17:45 i lokale B202.
 • Onsdag 21/3-18 kl. 16:15-17:45 i lokale B202.
 • Onsdag 28/3-18 kl. 16:15-17:45 i lokale B202.
 • Onsdag 4/4-18 kl. 16:15-17:45 i lokale B202.
 • Onsdag 11/4-18 kl. 16:15-17:45 i lokale B202.
 • Onsdag 18/4-18 kl. 16:15-17:45 i lokale B202.
 • Onsdag 25/4-18 kl. 16:15-17:45 i lokale B202.
 • Onsdag 16/5-18 kl. 16:15-17:45 i lokale B202.
 • Onsdag 23/5-18 kl. 16:15-17:45 i lokale B202.
 • Onsdag 30/5-18 kl. 16:15-17:45 i lokale B202.

København (email: ahmad.zafari@ymail.com)

Her afholdes matematik-cafeen generelt tirsdag eftermiddag.
De mulige datoer ved bekræftet email er (opdateres løbende):

 • Tirsdag 20/3-18 kl. 16:15-17:45 i lokale 0.108, Bygning D.
 • Tirsdag 27/3-18 kl. 16:15-17:45 i lokale 0.108, Bygning D.
 • Tirsdag 3/4-18 kl. 16:15-17:45 i lokale 0.108, Bygning D.
 • Tirsdag 10/4-18 kl. 16:15-17:45 i lokale 0.108, Bygning D.
 • Tirsdag 17/4-18 kl. 16:15-17:45 i lokale 0.108, Bygning D.
 • Tirsdag 24/4-18 kl. 16:15-17:45 i lokale 0.108, Bygning D.
 • Tirsdag 1/5-18 kl. 16:15-17:45 i lokale 0.108, Bygning D.
 • Tirsdag 8/5-18 kl. 16:15-17:45 i lokale 0.108, Bygning D.
 • Tirsdag 15/5-18 kl. 16:15-17:45 i lokale 0.108, Bygning D.
 • Fredag 25/5-18 kl. 16:15-17:45 i lokale 0.108, Bygning D.

Eksamensforberedelse inden eksamen

Pensum til eksamen er under menupunkter "Pensum" og opgaverne til eksamen vil falde indenfor dette. Det er en god ide at komme igennem hele pensum ved at bruge oversigterne fra kursusgangene.

Eksempel: Opgaverne om egenværdier og egenvektorer er opdelt i

 • Afsnit 5.1
  • Vis, en vektor er en egenvektor. 3, 7
  • Vis, en skalar er en egenværdi. 13, 21
  • Test din forståelse af egenværdier og egenvektorer. 41-56, 57-60
 • Afsnit 5.2
  • Find egenværdier og en basis for de tilhørende egenrum
   • For en matrix - givet dens karakteristiske polynomium 1, 3,11
   • For en matrix. 15, 19
   • For lineær operator - givet dens karakteristiske polynomium. 31
   • For en lineær operator. 37
  • Har en $2 \times 2$ matrix nogen (reelle) egenværdier? 41
  • Test din forståelse af det karakteristiske polynomium, multipliciteter af egenværdier. 53-59, 61,63-65, 69-72.
  • Sammenhængen mellem egenrum for $B$ og $cB$ 81.
  • Sammenhæng mellem egenværdier (og egenvektorer?) for $B$ og $B^\top$ 83.

Overvej de overordnede principper.
Hvilke emner hænger sammen med andre/bygger på andre. Lav en oversigt for dig selv og/eller tal om det i gruppen.

Husk True/False.
Brug disse opgaver til at gennemskue detaljer i pensum.

Regn så eksamensopgaver - formål: At se, hvordan vi formulerer opgaver. At øve dig i de forskellige versioner af Multiple Choice. OBS: Eksamensopgaver, som ikke er Multiple Choice, kan sagtens være relevante. Den eneste forskel er, hvordan man har mulighed for at svare.

Spørgetimer

Der tilbydes hjælp til at forberede sig til den kommende eksamen i både calculus og lineær algebra på alle tre campusser. Konceptet består af to dele. Først vil en underviser gennemregne nogle udvalgte opgaver på tavlen. Herefter vil der være spørgetid, hvor man kan stille spørgsmål indenfor kurset og få hjælp til konkrete opgaver. I spørgetiden kan man også løse opgaver på egen hånd og spørge, når man går i stå. Der tages udgangspunkt i de gamle eksamensopgaver, som er tilgængelige her på first.math.aau.dk, og det anbefales at man regner så mange som muligt på forhånd, så man ved, hvor man har problemer. Det bemærkes at hjælpelærerne ikke kommer rundt i jeres grupperum, men derimod sidder alle samlet og regner opgaver enkeltvis eller i små grupper i lokalerne angivet nedenfor.

Der opfordres til, at man deltager fra begyndelsen, så man ikke kommer og forstyrrer midt i gennemregningen af de udvalgte opgaver.

Aalborg

Hjælpelærere står til rådighed til at besvare spørgsmål tirsdag d. 12. juni og onsdag d. 13. juni. Om tirsdagen er fire hjælpelærere til stede i tidsrummet 13:00-16:00, og om onsdagen fem hjælplærere i tidsrummet 12:00-17:00. Begge dage afholdes spørgetimen i AUD 6 og 7

Forud for reeksamen står hjælpelærerne til rådighed den tirsdag d. 22. august og onsdag d. 23. august, begge dage 9:00–12:00. Dette finder sted i AUD 2.

Esbjerg

Der afholdes spørgetime onsdag d. 13. juni og torsdag d. 14 juni, begge dage i tidsrummet 9:00-10:30. Dette finder sted i lokale C1.119.

Forud for reeksamen afholdes spørgetime tirsdag d. 22. august kl. 10:00–12:00 i lokale C.1.119.